UBU learning management, go online by EduFe

ระบบจองเวลาการให้คำปรึกษาเพื่อผลิตสื่อการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าและการสอนออนไลน์

LMS

การใช้งานเบื้องต้นสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพิ่มเนื้อหา สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

vdo

การสร้าง VDO การสอน เทคนิคการถ่าย โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่อาจารย์มีอยู่

live

การจัดการสอนแบบ LIVE ด้วยเครื่องมือต่างๆ Meet, Zoom, MS-Team

Slide

การออกแบบสไลด์ให้น่าสนใจ เพื่อใช้กับการสอนออนไลน์

g.app

การใช้งาน Google Applications เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์

eval

เทคนิคและรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนออนไลน์