ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2563 - 10 ม.ค.2564
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (เฉพาะผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาเท่านั้น)
โดยเข้าระบบรับสมัครและคลิ๊กที่ "ผลการสมัคร" เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ >ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี
ตรวจดูรายชื่อ-->>คณะเกษตรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.2563 - 10 ม.ค.2564
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาเท่านั้น)
โดยเข้าระบบรับสมัครและคลิ๊กที่ "ผลการสมัคร" เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ >ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ม.อุบลราชธานี
ตรวจดูรายชื่อ-->>คณะเกษตรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ
วิชาชีพฯ สำหรับผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ โดยให้ชำระเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 10 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะศิลปศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 1 ต.ค.-1 พ.ย.63)

คณะรัฐศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 12 ต.ค.-22 พ.ย.63)

โครงการค่าย ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 8 พ.ย.63)

คณะเกษตรศาสตร์
(เปิดรับสมัคร 4 - 20 พ.ย.63)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้