ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ (คลิ๊กดูประกาศ)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ตอบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565
ดังแนบลิ้งค์แบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/HhhFnhzNB434GNBMA
คลิ๊กดู-->รายละเอียดกำหนดการฯ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาระดับดับอุดมศึกษา และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กดูประกาศ)

1.คณะวิทยาศาสตร์
2.คณะเกษตรศาสตร์
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.คณะศิลปศาสตร์
5.หลักสูตรศึกษาศาสตร์
6.คณะเภสัชศาสตร์
7.คณะบริหารศาสตร์
8.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
9.คณศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.คณะนิติศาสตร์
11.คณะรัฐศาสตร์
12.คณะพยาบาลศาสตร์
13.รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (นิติศาสตร์ และภาษาจีน)
**คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**


ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ค่ายบริหารศาสตร์ (รับสมัคร 1 ก.ย.-15 ต.ค.64) / ค่ายรัฐศาสตร์ (รับสมัคร 1 กย.-11 ต.ค.64)

ค่ายวิทยาศาสตร์ (รับสมัคร 4-22 ต.ค.64) / และค่ายเกษตร์ศาสตร์ (รับสมัคร 8 ต.ค.-17 พ.ย.64)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ฯ ประจำปี 2565
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
(รับสมัครรอบ2) 4-22 ต.ค.64

คณะเกษตรศาสตร์
(รับสมัครรอบ2) 8ต.ค.-17พ.ย.64

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเภสัชศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะบริหารศาสตร์
(รับสมัครรอบ2) 1 ก.ย.-15 ต.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(ปิดรับสมัคร)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
(ปิดรับสมัคร)

คณะรัฐศาสตร์
(รับสมัครรอบ2) 1 ก.ย.-11 ต.ค.64

คณะนิติศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะพยาบาลศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
(ปิดรับสมัคร)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 1
โทรศัพท์ 045-353120, 045-353122, 045-353223, 045-353224 โทรสาร 045-353119

© Copyright 2018 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี