ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสำรองโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค่าย) และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กดูประกาศ)
**คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ (FARM & FOOD CAMP#2) (คลิ๊กดูประกาศ)
คลิ๊กดู-->รายละเอียดกำหนดการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาระดับดับอุดมศึกษา และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (คลิ๊กดูประกาศ)

1.คณะวิทยาศาสตร์
2.คณะรัฐศาสตร์
**คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาระดับดับอุดมศึกษา และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กดูประกาศ)
1.คณะวิทยาศาสตร์
2.คณะเกษตรศาสตร์
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.คณะศิลปศาสตร์
5.หลักสูตรศึกษาศาสตร์
6.คณะเภสัชศาสตร์
7.คณะบริหารศาสตร์
8.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
9.คณศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.คณะนิติศาสตร์
11.คณะรัฐศาสตร์
12.คณะพยาบาลศาสตร์
13.รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (นิติศาสตร์ และภาษาจีน)
**คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**


ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ค่ายบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 3 (รับสมัคร 26 ต.ค.-22 ธ.ค.64)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ฯ ประจำปี 2565
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเกษตรศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะเภสัชศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะบริหารศาสตร์
(รับสมัครรอบ3) 26ต.ค.-22ธ.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(ปิดรับสมัคร)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
(ปิดรับสมัคร)

คณะรัฐศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะนิติศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

คณะพยาบาลศาสตร์
(ปิดรับสมัคร)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
(ปิดรับสมัคร)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้