ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2565 (รับสมัคร 8 -31 ก.ค. 65)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อ ฯ ประจำปี 2565
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะเกษตรศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะเภสัชศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะบริหารศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะศิลปศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
(เปิดรับสมัคร)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
(เปิดรับสมัคร)

คณะรัฐศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะนิติศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

คณะพยาบาลศาสตร์
(เปิดรับสมัคร)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
(เปิดรับสมัคร)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา

              ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้