ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจฯ ปี 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
- ค่ายสถาปนิกนักออกแบบรุ่นเล็ก ครั้งที่ 3 Onsite รับสมัครถึงวันที่ 20 ส.ค.65
- ค่าย Farm & Food Camp รับสมัคร ครั้งที่ 3 รับสมัครถึงวันที่ 26 ส.ค.65
- ค่ายคณะบริหารศาสตร์ (ครั้งที่ 3) UBS#3 Online >>(กำหนดการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 17 ส.ค.65
- ค่ายเส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ Onsite >>(คุณสมบัติ/กำหนดการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ก.ค.- 19 ส.ค.65

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจมหาวิทยาลัยฯ
1.) แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง
2.) แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20 ส.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 23-24 ก.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-8 ก.ค.65)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Onsite 20-21 ส.ค.65 (2 กลุ่ม)

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะเภสัชศาสตร์
Onsite 3-4 ก.ย.65

(เปิดรับสมัคร 6 ก.ค.-19 ส.ค.65)

คณะบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 3 Online 20-21 ส.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 ก.ค.-17 ส.ค.65)

คณะศิลปศาสตร์
Onsite 26 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.)
Onsite 27-28 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 18 ก.ค.-15 ส.ค.65)

คณะศิลปประยุกต์ฯ
ครั้งที่ 2 Onsite 19 ส.ค. 65

(เปิดรับสมัคร 25 ก.ค.-5 ส.ค.65)

คณะรัฐศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20-21 ส.ค.65

(รับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1 Onsite 20-21 ส.ค.65

(รับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)

คณะพยาบาลศาสตร์
Onsite 9-10 ก.ค.65 (2 กลุ่ม)

(ปิดรับสมัคร)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 1 Online 20 ส.ค.65

(เปิดรับสมัคร 25 มิ.ย.-5 ส.ค.65)


ลงทะเบียนก่อนสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบรับสมัคร
และกรอกใบสมัคร

อ่านคำแนะนำ
วิธีการสมัคร

.

หมายเหตุ : เมื่อสมัครเสร็จแล้วรอตอบรับเข้าร่วมโครงการในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
              และเข้าร่วมโครงการตามช่วงวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด